Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate

Important! Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă. Programările sunt disponibile pe pagina web: 

INFORMAŢII GENERALE.

Cartea de identitate reprezintă documentul care atestă identitatea, cetăţenia română şi domiciliul stabil în România şi se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

În statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cartea de identitate poate fi folosită şi ca document de călătorie. Nu se poate călători în afara României cu buletinul de identitate sau cu cartea de identitate provizorie.

Cartea de identitate se eliberează doar în România.

Cetăţenii români adulţi

Persoanele care au avut anterior o carte de identitate pot solicita o nouă carte de identitate doar în România, în localitatea de domiciliu, fie personal, fie prin persoană împuternicită cu procură specială, care poate fi autentificată doar de o misiune diplomatică sau oficiu consular al României.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate.

Persoanele cu domiciliul stabilit în străinătate (cu paşaport cu această menţiune) pot solicita în ţară, autorităţilor de evidenţă populaţiei pe raza cărora şi-a stabilit temporar rezidenţa, o carte de identitate provizorie, pe durata şederii în România; acest document nu poate fi solicitat prin procură. Persoanele cu domiciliul stabilit în străinătate (cu paşaport cu această menţiune) şi care doresc să-şi restabilească domiciliul în România pot face acest lucru doar personal, la autorităţile din România.

Cetăţenii români minori

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot depune cererea pentru obţinerea primei cărţi de identitate fie în România, fie, în situaţii justificate cu documente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare din străinătate. Prima carte de identitate nu poate fi solicitată prin procură.

În cazul în care minorul are nevoie de o nouă carte de identitate (ex. vechiul document a fost pierdut), poate solicita eliberarea unei noi cărţi de identitate prin împuternicit cu procura speciala. La autentificarea procurii, minorul trebuie să fie asistat de unul dintre părinţi.

PROCURĂ PENTRU REÎNNOIREA CĂRȚII DE IDENTITATE- Depunerea cererii se face numai pe bază de programare prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro/ .

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu eliberează cărţi de identitate. Persoanele interesate pot solicita autentificarea de către Secţia Consulară a unei procuri speciale prin care să împuternicească pe cineva din România pentru depunerea tuturor documentelor necesare eliberării cărţii de identitate. Persoana împuternicită trebuie să se prezinte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din localitatea de domiciliu a solicitantului. Pentru eliberarea cărţii de identitate nu sunt acceptate procuri autentificate de notari publici sau avocaţi / solicitors britanici.

Cum se obţine procura specială pentru eliberarea cărţii de identitate?

Cartea de identitate se poate obţine în baza unei procuri speciale care poate fi autentificată doar la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate. În vederea autentificării procurii solicitantul trebuie să se prezinte personal la sediul Secţiei Consulare cu un act de identitate valabil românesc – carte de identitate sau paşaport valabil.

Atenţie: Certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau permisul de conducere nu sunt acte de identitate. Pentru autentificarea procurii nu sunt acceptate acte expirate.

Dacă solicitantul nu are nici carte de identitate nici paşaport valabil va trebui să solicite în prealabil eliberarea unui titlu de calatorie, document care va fi folosit pentru autentificarea procurii. Titlul de călătorie se va elibera în aceiași zi, la sediul Secției consulare - 344 Kensington High Street, MEIC House, W14 8NS, condiția fiind să aveți programarea pentru eliberarea procurii pentru cartea de identitate.

Totodată, este necesar ca solicitantul să deţină datele de identificare ale persoanei care urmeazã să fie împuternicită (nume, data si locul naşterii, domiciliul, seria şi numărul buletinului ori a cărţii de identitate, data eliberării, emitentul actului de identitate şi codul numeric personal).  

Fotografiile necesare

Aveţi nevoie pentru autentificarea acestei procuri de 5 (cinci) fotografii color identice şi de dată recentă. Dimensiunile celor 5 fotografii - 3 cm/4 cm cu o bandă albă jos de 7 mm la bază. Fundalul acestor poze trebuie să fie alb, între creştet şi marginea de sus a fotografiei trebuie să fie 2-4 mm, umerii trebuie să fie vizibili şi la aceeaşi înălţime.

 Pe verso vă adresăm rugămintea să treceţi cu majuscule numele şi prenumele.

 Prezentăm mai jos reprezentarea grafică a dimensiunilor speciale solicitate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date:

                    

Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poşta, fax sau e-mail. 

Cazuri în care se poate solicita cartea de identitate prin procură

Puteţi solicita autentificarea unei procuri pentru eliberarea cărţii de identitate daca aţi avut un act de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate), locuiţi în Marea Britanie şi în prezent vă aflaţi în una din aceste situaţii:

 • termenul de valabilitate a expirat;
 • actul este deteriorat, pierdut, furat sau distrus;
 • s-au modificat numele sau prenumele dumneavoastră, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
 • s-a schimbat domiciliul din România;
 • s-au schimbat denumirea sau a rangului localităţilor şi străzilor, au fost renumerotate sau rearondate imobilele, au fost infiitate noi localităţi sau străzi;
 • doriţi să vă preschimbaţi buletinul de identitate;
 • s-a atribuit un nou C.N.P.;
 • a expirat sau s-a revocat interdicţia titularului de a se afla în anumite localităţi;
 • fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • v-ati schimbat sexul;
 • actul a fost anulat.

Motivul pentru care se solicită noua carte de identitate trebuie precizat în procură.

Atenţie! Prima carte de identitate nu se poate obţine prin intermediul unui mandatar.

Alte informaţii necesare

Actele care trebuie prezentate de persoana împuternicită pentru obţinerea cărţii de identitate, precum şi alte informaţii utile sunt disponibile pe pagina de internet a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date depabd.mai.gov.ro/documente_necesare.html. Aceste acte includ: vechea carte de identitate (dacă nu este pierdută, furată sau distrusă), toate actele de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, sentinţă de divorţ etc) şi dovada domiciliului din România. Toate aceste acte trebuie prezentate în România în original. Dacă aveţi copii minori şi vă schimbaţi domiciliul, este recomandat să prezentaţi şi certificatele de naştere ale minorilor pentru operarea modificărilor cu privire la domiciliul acestora. 

PRIMA CARTE DE IDENTITATEDepunerea cererii se face numai pe bază de programare prin portalul extern al aplicației E-Consulat, la adresa https://www.econsulat.ro.

Minorii care au împlinit 14 ani, aflaţi în străinătate şi care, din motive obiective (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia etc.)  nu se pot prezenta în România pentru solicitarea primei carti de identitate, pot depune cererea, însoţită de celelalte documente necesare, la ambasada sau oficiul consular al României din statul unde se află temporar. Cartea de identitate se eliberează doar în România.

Eliberarea primei cărţi de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

Minorul cu vârsta între 14-18 ani depune cererea pentru eliberarea cărţii de identitate personal, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal.

Trebuie prezentate următoarele documente (original şi câte două fotocopii):

 • Documentul eliberat de către autorităţile britanice care să ateste motivul pentru care minorul nu se poate deplasa în ţară (se afla la studii, urmeaza un tratament, etc.);
 • Acest document va trebui prezentat în original şi însoţit de o traducere în limba română (traducerea trebuie să fie efectuată de către unul din traducători care au depus specimenul de semnătură la secția consulară din Londra - lista poate fi găsită AICI);
 • Certificatul de naştere românesc, în original;
 • Actele de identitate ale ambilor părinţi sau al reprezentatului legal, în original;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească românească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original;
 • Documentul cu care părinţii sau reprezentantul legal fac dovada adresei de domiciliu din România;
 • Patru(4) fotografii color pe un fundal alb, mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm – trebuie sa fie prezentate la momentul depunerii cererii;
 •                     

 • Dovada achitării în România a taxelor aplicabile pentru eliberarea cărţii de identitate - taxa de timbru şi contravaloarea cărţii de identitate. Taxa poate fi achitată de o persoană din România. În cazul în care solicitantul nu poate indica o persoana de contact în România, va contacta Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia îşi au părinţii domiciliul şi va solicita numărul contului în care poate plăti taxele legale şi cuantumul acestora. Plata taxelor se va face prin transfer bancar, urmând ca la dosar să se depuna documentul eliberat de banca prin care se confirmă efectuarea transferului, însoţit de o traducere în limba română.

Dovada adresei de domiciliu din România se poate face cu unul din următoarele documente:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ (ex. contract de vânzare cumpărare, donaţie, certificat de moştenitor etc);

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevazute la lit. a), (Declarație de luare în Spațiu);

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

e) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural  (Atenție ! Adeverința eliberată de primărie are valabilitate de 30 de zile de la data eliberării).

Taxele consulare: serviciul consular este gratuit  (Click AICI).

Lista traducătorilor poate fi consultată la următoarea adresă https://londra.mae.ro/node/1998.

ATENŢIECererile nu se pot primi prin fax, e-mail sau poştă pentru procesare. Solicitanţii (minorul însoţit de unul dintre părinţi) trebuie să se prezinte personal la sediul Secţiei Consulare.

Documentele se trimit în România şi termenul de procesare este 3-6 luni. La primirea cărţii de identitate din România, solicitantul va fi contactat la nr. de telefon / adresa de e-mail indicată pe cerere.

La cererea scrisă a solicitanţilor cartea de identitate poate fi remisă şi prin poştă sau serviciu de curierat rapid şi securizat: solicitantul va depune şi un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător - Royal Mail – Special Delivery.

Model plic poștal preplătit

Model Plic Poștal Preplătit

 

 

 

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Direcţia pentru Evidenţa Populaţiei şi Administrarea Bazelor de Date:

Adresa: str. Obcina Mare nr.2, sector 6, Bucuresti  Fax: 021/413.50.49

E-mail:  depabd@mai.gov.ro
Centrala telefonică: 021/413.54.42 021/440.27.70  021/440.24.40 021/440.25.40

În prim plan

Study programmes in English Language organised by the University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia, Romania

04.06.2019

The University “1 Decembrie 1918” from Alba Iulia offers study programmes in English Language (Archaeology, Business Administration, Informatics – Master’s degree of Business Administration). …

COMUNICAT Sesiunea de informare despre drepturile cetățenilor români post-Brexit în Marea Britanie

22.03.2019

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Londra, a organizat joi, 21 martie 2019, o sesiune de informare cu…